Транспортна фирма в София

Развитият транспорт е характерен белег на модерното общество. Предвид основните фунции на транспорта като отрасъл, същият спомага за икономическото и социалното развитие на една държава. Транспортът е задължително условие за постигане на взаимовръзка от регионално и социално естество.

Важността на транспортния сектор

Транспортният сектор в София, представен от транспортните фирми е предопределящ за конкуретноспособността на редица продукти и услуги, които се предоставят на територията на града. Развитият транспорт е в основата на всяка успешно развиваща се икономика. Транспортния сектор в лицето на транспортните фирми в столицата ни утвърждава вътрешно и външнотърговските взаимовръзки в страната. Обуславя развитието и на туризма.

През последните няколко години се наблюдава тенденция на нарастване нуждите от транспортни улуги, предлагани от всяка една транспортна фирма софия. С нарастване на нуждите се наблюдава и завишаване на изискванията спрямо предлаганото качество.

Пазара на транспортни и спедиторски услуги

Развитият пазар рефлектира и разумни цени, които са еднакво удовлетворителни, както за доставчика на подобен вид услуга, така и за нейния краен потребител.  Роля на Столичната администрация и на държавната администрация, представлявана от Министерство на транспорта е да установи законова и икономическа рамка за извършване на обществени транспортни услуги и да изгради модерна инфраструктура, която да отговаря на нарастващите потребности на населението.

Качеството на живот в столицата ни е в пряка зависимост от качеството на предлаганите транпортни услуги – от обществен и частен характер.
В световен мащаб можем да почерпим от доста успешни политики и програми за развитие на този вид услуги. Стремежът следва да бъде в посока повишаване ефективността на предлаганите услуги от този вид.

Принципите, които следва да бъдат заложени при развитието на транспорта са устойчивост и безопасност

Транспортните фирми посвоята същнос са вид търговски фирми и следователно подлежат на регулация от Търговския закон. Предвид спецификата и отрасловата принадлежност се прилагат и други закони с цел тяхната регулация. Такива са Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанища.

Вашият коментар